Showing all 7 results

Show sidebar

เหล็กฉาก 1 * 1* 3 มม.

รหัสสินค้า : 14321010030 เหล็กฉาก หรือที่เรียกว่า Angle Bars อยู่ในกลุ่มเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ซึ่งมีด้านเท่ากัน2ด้าน โดยใช้ในงานตบแต่งส่วนใหญ่ เช่นทำชั้น เชื่อมชั้นวางของต่างๆ หรือชั้นวางสินค้า แต่ในงานโครงสร้างก็เป็นที่นิยม เช่นโครงสร้างหลังคา จะใช้เหล็กฉากขนาดใหญ่ เหล็กฉากจากทางวีซีเอสเอเชียนั้นผ่านมาตรฐาน มอก. TIS 1227-1996/ JIS G 3192-1990 และ JIS G 3101-1995 เกรดที่นิยมใช้กันในประเทศไทยส่วนใหญ่คือเกรด SS400, SS540

เหล็กฉาก 1.5 * 1.5 * 3 มม.

รหัสสินค้า : 14321515030 เหล็กฉาก หรือที่เรียกว่า Angle Bars อยู่ในกลุ่มเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ซึ่งมีด้านเท่ากัน2ด้าน โดยใช้ในงานตบแต่งส่วนใหญ่ เช่นทำชั้น เชื่อมชั้นวางของต่างๆ หรือชั้นวางสินค้า แต่ในงานโครงสร้างก็เป็นที่นิยม เช่นโครงสร้างหลังคา จะใช้เหล็กฉากขนาดใหญ่ เหล็กฉากจากทางวีซีเอสเอเชียนั้นผ่านมาตรฐาน มอก. TIS 1227-1996/ JIS G 3192-1990 และ JIS G 3101-1995 เกรดที่นิยมใช้กันในประเทศไทยส่วนใหญ่คือเกรด SS400, SS540

เหล็กฉาก 2 * 2 * 3 มม.

รหัสสินค้า : 14322020030 เหล็กฉาก หรือที่เรียกว่า Angle Bars อยู่ในกลุ่มเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ซึ่งมีด้านเท่ากัน2ด้าน โดยใช้ในงานตบแต่งส่วนใหญ่ เช่นทำชั้น เชื่อมชั้นวางของต่างๆ หรือชั้นวางสินค้า แต่ในงานโครงสร้างก็เป็นที่นิยม เช่นโครงสร้างหลังคา จะใช้เหล็กฉากขนาดใหญ่ เหล็กฉากจากทางวีซีเอสเอเชียนั้นผ่านมาตรฐาน มอก. TIS 1227-1996/ JIS G 3192-1990 และ JIS G 3101-1995 เกรดที่นิยมใช้กันในประเทศไทยส่วนใหญ่คือเกรด SS400, SS540

เหล็กฉาก 2.5 * 2.5 * 3 มม.

รหัสสินค้า : 14322525030 เหล็กฉาก หรือที่เรียกว่า Angle Bars อยู่ในกลุ่มเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ซึ่งมีด้านเท่ากัน2ด้าน โดยใช้ในงานตบแต่งส่วนใหญ่ เช่นทำชั้น เชื่อมชั้นวางของต่างๆ หรือชั้นวางสินค้า แต่ในงานโครงสร้างก็เป็นที่นิยม เช่นโครงสร้างหลังคา จะใช้เหล็กฉากขนาดใหญ่ เหล็กฉากจากทางวีซีเอสเอเชียนั้นผ่านมาตรฐาน มอก. TIS 1227-1996/ JIS G 3192-1990 และ JIS G 3101-1995 เกรดที่นิยมใช้กันในประเทศไทยส่วนใหญ่คือเกรด SS400, SS540

เหล็กฉากทำชั้น 1.8

รหัสสินค้า : 143418 เหล็กฉาก หรือที่เรียกว่า Angle Bars อยู่ในกลุ่มเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ซึ่งมีด้านเท่ากัน2ด้าน โดยใช้ในงานตบแต่งส่วนใหญ่ เช่นทำชั้น เชื่อมชั้นวางของต่างๆ หรือชั้นวางสินค้า แต่ในงานโครงสร้างก็เป็นที่นิยม เช่นโครงสร้างหลังคา จะใช้เหล็กฉากขนาดใหญ่ เหล็กฉากจากทางวีซีเอสเอเชียนั้นผ่านมาตรฐาน มอก. TIS 1227-1996/ JIS G 3192-1990 และ JIS G 3101-1995 เกรดที่นิยมใช้กันในประเทศไทยส่วนใหญ่คือเกรด SS400, SS540